انجمن خوراک و نوشیدنی ایران به عنوان یک سازمان غیر انتفاعی در تیر ماه سال 1395 کار خود را به صورت رسمی آغاز نمود و با اضافه شدن انجمن باریستا به این انجمن از همان آغاز ماموریت خود را ایجاد گروهی برای گرد هم آوردن شف ها، باریستا ها و … در جهت پیشرفت علم خوراک و نوشیدنی در ایران و هم چنین بازیابی جایگاه آن در سطح بین المللی به عنوان یکی از مکتب های خوراکی دنیا که به فراموش سپرده شده است قرار داده.

انجمن خوراک و نوشیدنی ایران
انجمن خوراک و نوشیدنی ایران
انجمن خوراک و نوشیدنی ایران
انجمن خوراک و نوشیدنی ایران
انجمن خوراک و نوشیدنی ایران
انجمن خوراک و نوشیدنی ایران
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search