کرونا

انجمن خوراک و نوشیدنی ایران به عنوان یک سازمان غیر انتفاعی در تیر ماه سال 1395 کار خود را به صورت رسمی آغاز نمود و با اضافه شدن انجمن باریستا به این انجمن از همان آغاز ماموریت خود را ایجاد گروهی برای گرد هم آوردن شف ها، باریستا ها و … در جهت پیشرفت علم خوراک و نوشیدنی در ایران و هم چنین بازیابی جایگاه آن در سطح بین المللی به عنوان یکی از مکتب های خوراکی دنیا که به فراموش سپرده شده است قرار داده.

انجمن خوراک و نوشیدنی ایران
انجمن خوراک و نوشیدنی ایران
انجمن خوراک و نوشیدنی ایران
انجمن خوراک و نوشیدنی ایران
انجمن خوراک و نوشیدنی ایران
انجمن خوراک و نوشیدنی ایران

Brief history of food and beverage industry in Iran

Roughly one-third of Iran’s total surface area is suited for farmland, but because of poor soil and lack of adequate water distribution in many areas, most of it is not under cultivation. Only 12% of the total land area is under cultivation (arable land, orchards and vineyards) but less than one-third of the cultivated area is irrigated; the rest is devoted to dryland farming. Some 92 percent of agro products depend on water. The western and northwestern portions of the country have the most fertile soils. Iran’s food security index stands at around 96 percent … Read More

Iranian Barista Guild

Iranian Barista Guild consists of professional and specialized baristas in crafting (brewing) coffee.

Promoting and advertising (improving the culture) quality coffee with standards and focusing and insisting on accomplishing this mission.
Improving the level of barista awareness and knowledge in fields like the history and origins of the art of preparing and brewing coffee.
Organizing coffee and barista seminars and conferences to encourage and improve the coffee culture in Iran and introducing baristas to society to raise community awareness of the role of baristas to build esteem for those who are engaged in this business.
Paying attention to baristas and their representative needs and requests in the coffee community… Read More