وبینار های کمپین جلوگیری از دور ریز مواد خوراکی 

FOOD WASTE

اولین وبینار جلوگیری از دورریز مواد خوراکی

اهمیت خرید مواد اولیه در کاهش ضایعات (جلسه اول)

اهمیت خرید مواد اولیه در کاهش ضایعات ( قسمت دوم )

اهمیت انبارش مواد اولیه در کاهش ضایعات

اهمیت آماده سازی در کاهش ضایعات (جلسه اول)

اهمیت آماده سازی در کاهش ضایعات (جلسه دوم)

پویش کودک سالم 1399

international chefs day 2020

پویش کودک سالم 1399