نگاهی به مسابقات کالینری امارات 2022

تاریخ: 28 می تا 2 ژوئن 2022

محل برگزاری: مرکز نمایشگاه ملی ابوظبی  ADNEC

در سال 2022، جوامع عضو انجمن جهانی سرآشپزها از 105 کشور عضو برای کنگره دوسالانه جهانی سرآشپزها به پایتخت کشور امارات خواهند رفت.  www.worldchefscongress.org

در طول این کنگره، استثنایی اتفاق افتاده است و سالن مسابقات آشپزی امارات که هـمه سـاله در گـالـفـود دوبـی برگزار میشد امسال در کنار شریک آن نمایشگاه آشپزی  Expoculinaire و کنـگره جـهـانی در کـنـار یـکـدیـگر بـرگـزار خواهنــد شــد، تا این گردهــمایـی را به یـکی از بــزرگترین گردهمایی سرآشـپـزهـا در سـراسـر جـهــان از زمـان همه گیری [ویروس کووید 19] تبدیل نمایند.

محل برگزاری مسابقات آشپزی امارات امسال، در مرکز نمایشگاه ملی ابوظبی ADNEC خواهد بود.

انجمن کالینری امارات افزود: “آشپـزها ذاتا خلاق هستند، همچنین نیاز به سازگاری دارند و آنها رهبران تغییر نیز می باشند و آشپزهای انجمن کالینری امارات براین باورند که این رقابت به صنعت آشپزی نشـان خـواهـد داد که آشـپـزهـا آمـاده هستند تا خـود را بـا هــر تـغـیـیـری سـازگــار ســازنـد، البته نه تغییری که بدل به رویه ی تازه ی آنها شود، بلکه هر تغییری که منجر به پیشرفت شود و  پیش روی آنها قرارگیرد.

انجـمـن کـالـیـناری امـارات بـاور دارد کــه در بــه راه انداختـن ایـن صـنـعـت هـمـراه بـا رهـبـران و حامیان تجاری باید تمرکز کرد، که این نیز امارات متحده عربی را هم راستا با دیدگاه هایی که رؤسای انجمن ها برای سازمان جهانی جوامع سرآشپزها worldChefs دارند، به مسیر بازگشت و احیا پس از این بیماری همه گیر بدل شود.

صنعت میهمان نوازی و گردشگری یکی از مهم‌ترین بخش‌های تجارت و بازرگانی در کشور امـارات بـوده و انـجمن کالینری امارات متعهد است سهم خود را در موفقیت این بخش به انجام رساند.

نمایشگاه آشپزی امارات، مـجـمـوعـه ای از مسـابـقـات آشـپـزی عـمـلی و بـشـقـاب های مـبـتـنی بـر نـمایش می باشد که ورود به آن برای شف های حرفه ای، استادان قنادی و شیرینی پزی، آشپزها و نانوایان، آزاد است. لـازم به ذکر است امـسـال ایـن مسـابقات به گونه ای طراحی شده است که موجب ایجاد بهترین کیفیت و نوآوری در شرکت کنندگانی که باهم به رقابت می پردازند، می شود.

نمایشگاه آشپزی امارات در سرتاسر ADENC و درکنار نمایشگاه مجازی ExpoCulinaire برای شـف ها، نـانـوایـان، اسـاتـیـد قـنـادی شـیـریـنـی پـزی و آشـپـزها برگزار می شود و بـار دیـگر مـحـل بـرپـایـی نـمـایشـگــاه و مسابقات آشپزی امارات خواهد بود و رقابتی که با داوران جهانی و کاملاً مورد تایید انجمن جهانی سرآشپزان (Worldchefs) است.

https://www.expoculinaire.com

هر مسابقه یک کـلاس نـامـیـده می شود و هر کلاس از مسابقات مختلف در نظر دارد تا مهارت های متفاوت شرکت کنندگان را به ورطه آزمایش گذارده و درعین­حال آماده سازی، ارائه غذا، وسایل و تجهیزات آن را به شکل هایی جذاب و دلپذیر به ظهور گذارد.

 در رویدادهای آشپزی عملی مـهـارت های خـوراک پـزی و زمـان بـنـدی را مورد ارزیـابی قـرار می دهند. برای رویدادهای هنری و نمایشی عملی، دارا بودن مهارت های هنری و زمان بندی مورد نیاز می باشد.

اکسپو کالـیـنری و نمایشگاه‌های موجود در این رویداد جهانی به عنوان محـل نـمـایـشی بـرای صنـعـت مـهـمان‌نــوازی و گــاسـتـرونـومی در امارات می باشد که آن‌ها مفاهیم سرویس، گاسترونومی و شیوه های رایج در هتل‌ها و رستوران‌های منطقه را مورد توجه عموم قرار می‌دهند.

برای شـف هـای حـرفــه‌ای کـه در مسـابـقـه شـرکـت می‌کنند، ایـن رویـداد فـرصتی را فراهم می‌کند تا خود را در برابر محدودیت‌ها، توانایی‌های مورد تصور خود را محک زده و پتانسیل های هنری و مهارت عملی خود را به عموم مردم، همکاران و گروه هـای حـرفـه ای نـشـان دهـند. ایـن رویداد به واسطه ی رقابت و در معرض نمایش گذاردن، الهام بخشیدن و تشویق سرآشپزهای جوان به ادامه ی تلاش برای ارتقا در کار روزانه خود که همواره رو به بهبود  قرار گیرند، ایجاد شده است. بر همین اساس، رقابت کنندگان در این رویداد توسط هیئتی از داوران بین المللی مورد قضاوت قرار می گیرند که هر یک از آنها داورهای بین المـلـلـی مـورد تایید انجمن جهانی جوامع سرآشپزها و داوران محلی هستند. (www.worldchefs.org)

شرکت کنندگان در مسابقات مختلف صرفا با یکدیگر رقابت نمی کنند. بلکه برای رسیدن به کمال در هنر خود تـلـاش مـی کنند. سـپـس حـاصل کار هر یک از آنها بر اساس شایستگی شان در سطح بین المللی توسط هیئت داوران مورد قضاوت قرار می گیرد. آشپزی و خوراک های بومی اماراتی نیز در طول مسابقه مورد تاکید قرارخواهد گرفت.

مدال‌های طلا، نقره و برنز به علاوه گواهینامه‌ به شـرکـت‌کنـنـدگـانی تـعـلق مـی‌گـیـرد کـه آثارشان با نظر داوران به استاندارد بین‌المللی مناسب رسیده باشد. علاوه بر مدال، جوایز ویژه ای نیز به افرادی اعطا می شود که در این رقابت در رشته خاص خود به برتری دست یافته اند.

نمایشگاه آشپزی امارات برای هر فرد از عموم مردم که شانس دیدار از آن را پیدا کند، نمایش بصری فوق العاده چشمگیر از نمونه های برجسته ی آشپزی و نمایش عملی آشـپزی است: برش های (کنده کـاری های) هـیـجـان انـگـیـز روی یـخ/ دیس های بوفـه بـا تـزئـیـنـات پـیـچـیـده/ خـلـاقـیـت هـای دیــدنــی قـنـادی و شـکـلـات/ دیــس هـــای [خـوراک] عـالـی نـمـایـشــی/ از انـواع کـیـک عـروسـی / کـیـک جـشـن/ آبـنبات هایی که به شکلی نبوغ آمیز درست شده اند و … که در حقیت، نمایشی به ظاهر بی پایان از شاهکارهای گاسترونومی است.

تمامی اینها همراه با چهار روز مسابقات آشپزی در لحظه و بی وقفه، پرتـکاپو و هیجان‌انگیز به رقابت خواهند پرداخت و نمایشگاه آشپزی امارات را به رویدادی مهیج بدل می سازد که جاذبه ای اصلی و بزرگ در نمایشگاه   ExpoCulinaire  برای شف، نانواها، استادان شیرینی‌پزی و آشپزها خواهد بود.

انجمن آشپزی امارات از همه سرآشپزهای حرفه ای دعوت می نماید تا در بـزرگـتـریـن مـسـابـقـه آشـپـزی پـیـش رو در خــاورمـیـانـه شــرکــت کـنـنـد. (نـمـایـشگاه و مسابقات آشپزی امارات 2022)

 

منبع انجمن کالینری امارات

مترجم: هدی جمشیدی

لینک دانلود فرم‌های ثبت نام و قوانین و مقررات مسابقات کالینری امارات ( ابوظبی 2022)