مقاله سریالی تاریخچه آشپزی ( فصل اول )                                                                

تجارت و آشپزی                                                                                                  

مقاله شبکه اجتماعیHOSCO هُسکو                                                                     

انجمن جهانی جوامع سرآشپزان                                                                               

مقاله کرونا ویروس                                                                                             کرونا