انجمن ترویج خوراک و نوشـیـدنـی ایــران

انجمن ترویج خوراک و نوشیدنی ایران به عنوان یک سازمان غیر انتفاعی در 23 شهریور ماه سال 1395 کار خودرا به صورت رسمی آغاز نمود و با اضافه شدن انجمن باریستا به این انجمن از همان آغاز ماموریت خو را ایجاد گروهی برای گرد هم آوردن شف ها، باریستا ها و … در جهت پیشرفت علم خوراک و نوشیدنی در ایران و همچنین بازیابی جایگاه آن در سطح بین المللی به عنوان یکی از مکتب های خوراکی دنیا که به فراموش سپرده شده، قرار داده است.

بانک مشاغل

مسابقات

کارگروه ها

کارگروه های تخصصی انجمن ترویج خوراک و نوشیدنی ایران

کارگروه تخصصی نوشیدنی

کارگروه تخصصی خوراک

کمپین های فعال انجمن

کمپین جلوگیری از دور ریز مواد خوراکی

پویش کودک سالم