بخش تحقیق پژوهش انجمن خوراک و نوشیدنی ایران، با هدف ترویج علم خوراک و نوشیدنی و گسترش فرهنگ سفره باستانی ایرانی فعالیت می نماید. همچنین با تحقیق و توسعه در روش های نوین و فرآیند های کاربردی تهیه خوراک نوشیدنی و با بکارگیری دانش و شناسایی نیاز های بازار و صنعت، در راستای اهداف مقرر شده در اساسنامه ی انجمن گام بر میدارد و دستاوردهای هایی را در قالب مقالات، منابع، اطلاعات و پیوندهای معتبر ارائه کرده و در این بخش برای دسترس اعضاء قرار می دهد.