اعضای اصلی

انجمن خوراک و نوشیدنی ایران

محمد آقا محمد خانی

سمت : مدیرعامل

mkhani@iranfba.com

انجمن خوراک و نوشیدنی ایران

ستایش فرجی

سمت : عضو علی البدل هیات مدیره

faraji@iranfba.com

انجمن خوراک و نوشیدنی ایران

امیدرضا کاظمی مجد آبادی

سمت : بازرس علی البدل

kazemi@iranfba.com

انجمن خوراک و نوشیدنی ایران

محمدرضا قاسمی دشتستانی

سمت : رئیس و عضو اصلی هیات مدیره

mghasemi@iranfba.com

انجمن خوراک و نوشیدنی ایران

بهاور سمیعی رشتی

سمت : عضو علی البدل هیات مدیره

bahavarsam@iranfba.com

انجمن خوراک و نوشیدنی ایران

علی اسکندری

سمت : عضو اصلی هیات مدیره

eskandari@iranfba.com

انجمن خوراک و نوشیدنی ایران

علیرضا اسکندری قانع

سمت : بازرس اصلی

alirezaeskandari@iranfba.com

تیم اجرایی

انجمن خوراک و نوشیدنی ایران

امین پارسی

مدیریت امور انفورماتیک

admin@iranfba.com

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

قابل خواندن نیست؟ تغییر متن. captcha txt